Một hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc

105

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, hiện đại

108

Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Ủy ban Thường vụ Quốc hội

117

Sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng chặt chẽ, hiệu quả

122

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước tiếp tục phát triển

127

Mặt trận là nền tảng chính trị của Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

135

Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động

147

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có kết quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

159

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn là mái nhà chung để xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

172

Nâng cao nhận thức, phát huy vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở

180

Công đoàn với công tác xây dựng Đảng

190

Nỗ lực phấn đấu tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam

212

Xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

218

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh về số lượng và chất lượng

230

Xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

242

Xây dựng giai cấp nông dân không ngừng lớn mạnh, thực sự là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

254

Cần có những giải pháp thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn

267

Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

271

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin và hy vọng vào thế hệ trẻ Việt Nam

278

Tuổi trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

287

Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ

295

Thanh niên Việt Nam ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên

308

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn đặt niềm tin yêu vào tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ

317

Thanh niên phải nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất

322

Chăm lo cho thanh niên là trách nhiệm của toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội

335

Thanh niên Quân đội phải luôn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

345

Xây dựng Đoàn Thanh niên thật sự trở thành đội quân xung kích, dũng cảm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới

354

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt, xứng đáng là “Cháu ngoan Bác Hồ”

367

Các cháu thiếu niên, nhi đồng không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi

372

Phụ nữ Việt Nam là những bông hoa đẹp, trung hậu, đảm đang, tài năng, sáng tạo, tiên phong trên các lĩnh vực của đời sống xã hội

374

Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

380

Phụ nữ Việt Nam có vai trò và đóng góp to lớn, góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc

390

Phát huy vai trò, thế mạnh của phụ nữ trong các hoạt động của Quốc hội

402

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

410

Mãi mãi xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”

422

Phát huy truyền thống anh hùng, Hội Cựu chiến binh tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

425